Dijous 25 abril 2024

Dijous 25 abril 2024

Compartir

Ajuntament de Barcelona: setena edició del Premi 25 de Novembre

L’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca la setena edició del Premi 25 de Novembre.  

Enguany es premiaran aquelles iniciatives que tinguin per objectiu la prevenció de la violència masclista, en qualsevol de les seves formes, i contribueixin a la promoció d’unes relacions equitatives i respectuoses entre homes i dones.  


El termini de presentació de projectes finalitzarà el 15 d’octubre. Els projectes hauran de presentar-se al Registre General de l’Ajuntament o als registres ubicats a les Oficines d’Atenció al Ciutadà. 

Adjuntes trobareu les bases. Més informació a www.bcn.cat/dones i al CIRD. 

———————————————————————-

VII Premi 25 de Novembre – Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones 

Convocatòria 2011 

Presentació 

L’Ajuntament de Barcelona, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i en el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, convoca la setena edició del Premi 25 de Novembre.

 Seguint la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i en concordança amb el Pla municipal contra la violència vers les Dones vigent, l’Ajuntament de Barcelona entén la violència masclista com: 

“La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”. 

I partint de la premissa que la violència masclista és una greu vulneració dels drets humans, l’Ajuntament de Barcelona vol contribuir a avançar vers la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat de les dones de la ciutat. 

El Premi té per finalitat donar suport a aquelles iniciatives que duen a terme les associacions, entitats i grups de la ciutat per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones. 

Enguany es premiaran aquelles iniciatives que tinguin per objectiu la prevenció de la violència masclista, en qualsevol de les seves formes, i contribueixin a la promoció d’unes relacions equitatives i respectuoses entre homes i dones.

Bases 

Objecte 

Es podran presentar projectes que tinguin per objectiu:

 –         La promoció d’accions comunitàries i cíviques perquè la ciutadania esdevingui agent actiu en la l’eradicació de qualsevol forma de violència masclista. 

–         La identificació i difusió de la multicausalitat i la multiplicitat dels efectes de les diferents formes de violència envers les dones, en qualsevol dels àmbits on es pugui manifestar: de parella, familiar, laboral o sociocomunitari. 

–         La promoció d’accions educatives que tinguin com a objectiu la prevenció de les relacions abusives entre infants, adolescents i joves. 

–         L’elaboració de materials didàctics per treballar la prevenció de qualsevol manifestació de violència masclista, fent visibles els diferents mites, estereotips, actituds i creences socials i culturals que les sustenten. 

–         El desenvolupament d’accions pedagògiques de sensibilització entorn del fenomen de les violències vers les dones, la construcció de les identitats de gènere i el procés d’apoderament de les dones. 

–         La promoció d’accions formatives per  reconèixer i promoure valors, actituds i models relacionals igualitaris i respectuosos entre les persones. 

–         L’impuls de campanyes de sensibilització per contribuir a desenvolupar una postura personal crítica i activa encaminada a identificar i evitar les diferents formes d’abús i violència en les relacions afectives. 

Característiques dels projectes presentats: 

–         Podran abordar la prevenció de la violència masclista en qualsevol de les seves múltiples manifestacions: violència en la parella, assetjament laboral, agressions sexuals, tràfic o explotació sexual, matrimonis forçats… 

–         Poden abastar diferents àmbits com el social, el cultural, l’educatiu, el sanitari, etc. 

–         Poden desenvolupar-se en els camps de la informació, la sensibilització, la formació i capacitació de professionals, la divulgació de bones pràctiques, la recerca, la creació de recursos pedagògics i eines coeducatives, etc. 

–         I s’hauran de materialitzar en productes concrets: recursos educatius, jornades, exposicions, accions formatives o de comunicació, campanyes de sensibilització, etc. 

Àmbit territorial

 Els projectes presentats s’hauran de dur a terme a la ciutat de Barcelona, i hauran de ser d’aplicació pràctica a escala de districte o de ciutat. 

Participants 

Podran presentar projecte les persones físiques, els grups, les associacions o les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. 

Les entitats hauran de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups integrats només per persones físiques caldrà que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona. 

En cas d’empat seran objecte de consideració especial per part del Jurat els projectes presentats per associacions, grups o entitats que formen part de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones. 

Sol·licituds 

Els projectes s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament (pl. Sant Miquel, s/n, planta baixa) o als registres municipals ubicats a les Oficines d’Atenció al Ciutadà, mitjançant un full d’instància que es facilitarà a les mateixes oficines. 

El termini de presentació de les propostes s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el 15 d’octubre de 2011.

Les bases de la convocatòria es podran recollir al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) al carrer Camèlies, 36-38, de Barcelona, o consultar per Internet a www.bcn.cat/dones. 

Documentació 

La documentació que caldrà aportar serà la següent: 

–   Fotocòpia del DNI / NIF de la persona sol·licitant.

–   Currículum dels grups, associacions o entitats que presenten el  

   projecte. En el cas d’associacions i entitats legalment constituïdes,

   caldrà aportar també còpia dels estatuts.

– Descripció del projecte (en format arial 12 i que no sobrepassi les

   quinze planes d’extensió). 

En el projecte haurà de constar: 

 1. Títol del projecte.
 2. Autors/es.
 3. Temàtica tractada.
 4. Àmbit territorial.
 5. Objectius.
 6. Població a qui s’adreça o a qui vol beneficiar.
 7. Organització per dur a terme l’acció proposada.
 8. Pla de treball i calendari.
 9. Previsió dels aspectes econòmics que inclogui: el pressupost global de la realització del projecte, la descripció de l’aportació del grup promotor de la iniciativa i altres fons de finançament.
 10. 10.           Un resum del projecte d’extensió màxima d’un full en format digital (arial 12), que inclogui: el títol del projecte, autors/es, temàtica, població a qui s’adreça, els objectius i les accions principals.
 11. Compromís de realització del projecte en cas que resulti premiat. 

El projecte i el resum s’hauran de presentar en format paper i en suport digital. 

Dotació del Premi 

La dotació del Premi és la següent: 

–         Un premi de 7.500 euros al millor projecte, segons la decisió del Jurat. 

Jurat 

El jurat el designarà i presidirà la Regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona o la persona en qui delegui. A més, formaran part del Jurat quatre persones entre les quals hi haurà una representació del Consell de les Dones de Barcelona i de professionals o representants de l’àmbit a premiar. Actuarà com a secretària del Jurat la secretària del Consell Municipal de les Dones de Barcelona, amb veu i sense vot. 

Si, a criteri del Jurat, cap dels treballs presentats o proposats no reuneix els requisits suficients per ser guardonat, el Premi podrà ser declarat desert. 

El Jurat té la potestat de no acceptar els projectes rebuts si no s’atenen a aquestes bases. Els projectes no acceptats seran retornats amb còpia de l’acta, en la qual es reflectiran els noms del projectes no acceptats. 

El veredicte del Jurat es donarà a conèixer, en el decurs d’un acte públic, en una data propera al dia 25 de novembre de 2011. La data, el lloc i l’hora s’anunciaran oportunament, i es podran consultar al web: www.bcn.cat/dones. 

Condicions generals 

L’objecte de la convocatòria és oferir recursos econòmics i suport institucional que faciliti la realització dels projectes guanyadors. No es pretén –això seria contrari a l’esperit de la convocatòria– substituir la responsabilitat i la iniciativa dels col·lectius o les persones promotores. 

Es parteix del supòsit que aquests han d’aportar també els seus recursos a la realització de l’acció, amb idees, organització, treball personal o material, i fer-se càrrec de la recerca d’altres suports si l’acció que han previst ho requereix. 

Els projectes presentats hauran de respectar els criteris d’accessibilitat que segueix l’Ajuntament de Barcelona. 

Els projectes i treballs amb el suport dels ajuts d’aquesta convocatòria seran propietat dels autors o autores, els/les quals hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona en tota difusió o publicació del projecte. 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de publicar totalment o parcialment els projectes i avisarà prèviament els autors o autores sobre l’exercici d’aquest dret. 

Els projectes no seleccionats podran ser recuperats per les persones   titulars durant els tres mesos següents a la publicació dels resultats. Més enllà d’aquest temps, quedaran en dipòsit a l’arxiu documental del Centre Municipal d’Informació i Recursos per a les Dones, CIRD. 

Les persones físiques, grups, entitats o associacions guanyadores es comprometen a elaborar una memòria audiovisual dels resultats del projecte que serà presentada durant el lliurament de premis de la següent edició. 

La presentació del projecte implica l’acceptació de les bases generals i específiques de la present convocatòria, i del premi si li fos atorgat. 

—————————–

 

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD)

Direcció de Programes de Dones

Ajuntament de Barcelona 

C/ Camèlies, 36-38

08024 Barcelona

T. 932 850 357

cird@bcn.cat

www.bcn.cat/dones

http://cirdones.blogspot.com

www.facebook.com/cirdones

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.
Search

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

T.Molla_images

14N, la vaga més necessària de la democràcia

OPINIÓ Divendres passat li comentava a la meva companya de feina que no m’he perdut...

L’actual sistema heteropatriarcal ens aboca a una diferència basada en el sexe-gènere i que genera desigualtats entre els homes i les dones. La Trama Feminista

A principis de juliol, diversos col·lectius del barri de Sants vam tenir coneixement que els...

Pla d’igualtat entre dones i homes 2019-2022

  Davant la Comissió d’Igualtat de persones del Parlament de Catalunya, aquest 5 de febrer,...