Divendres 08 desembre 2023

Divendres 08 desembre 2023

Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

La Independent és una pàgina web de la XIDPICCAT i està gestionada per la propia associació

Nom legal associació: Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya – Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere

Nom abreviat en sigles: XIDPICCAT-XIPVG

Associació, sense ànim de lucre, inscrita en el registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

NIF: G64434095

Seu social: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Rambla de Catalunya, 10, pral. 08007 Barcelona

 

Objecte

laindependent.cat, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris i les usuàries aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris i usuàries del lloc web respecte a quines són les condicions dús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari/ària, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.
laindependent.cat es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas no s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat laindependent.cat. Publiquem textos i fotos per defecte sota la llicència CC (Creative Commons) de Reconeixement – ??NoComercial – SinObraDerivada. En tot cas, les nostres col·laboradores i col·laboradors tenen el dret de publicar els seus continguts sota llicència copyright, per la qual cosa en cas que incloguem el símbol ©, tots els drets sobre aquest contingut quedaran estrictament reservats al seu titular i, per tant, no podran ser reproduïts, distribuïts, transformats o

i, per tant, no podran ser reproduïts, distribuïts, transformats o comunicats públicament sense el consentiment exprés del titular.
Veracitat de la informació.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades mitjançant els formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari/ària mantenir tota la informació facilitada a laindependent.cat permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, la usuària/ serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

Menors dedat

Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels tutors o representants legals. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la web

La usuària/o es compromet a utilitzar el web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, la usuària/o es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l’ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de BARCELONA.

Avís legal