lunes 24 junio 2024

lunes 24 junio 2024

Programa eleccions municipals i gènere 2011. ICV

DONES I POLÍTIQUES DE GÈNERE

 

ICV

 

Una ciutat equitativa entre dones i homes

Treballar per una Barcelona que fa de la convivència, la quotidianitat i la diversitat les seves senyes d‘identitat implica posar les polítiques de dones i d‘equitat de gènere en el bell mig de les polítiques municipals. Les dones a la ciutat són protagonistes en la construcció de la convivència cívica, en l‘ús dels espais més quotidians de la ciutat i en l‘ordit de relacions de proximitat com a veïns i veïnes. En aquest sentit, les dones són centrals com a constructores i receptores d‘aquestes polítiques.

Aquest model de ciutat feminitzada ha d‘afavorir que les dones i els homes que hi viuen puguin tirar endavant els seus projectes de vida des de la llibertat, la diversitat, la igualtat d‘oportunitats i l‘autonomia. Són molts els avenços aconseguits, però encara resta feina a fer i, alhora, cal donar resposta a nous reptes com ara l‘impacte de la crisi en la vida quotidiana de moltes dones de la ciutat.

 

 

Actualment, Barcelona compta amb els plans i programes següents per desenvolupar les polítiques de dones i d‘equitat de gènere:

Pla municipal per a les dones

Pla municipal contra la violència vers les dones

Pla per l‘abordatge integral del treball sexual Programa d‘equitat de gènere

Cal seguir dotant amb recursos el desplegament d‘aquests plans liderats des de la Regidoria de Dones i amb la implicació de tot el govern municipal. El Programa d‘Equitat de gènere aprovat en el mandat electoral que ara finalitza està concebut per impulsar de manera decidida l‘assumpció de la transversalitat de gènere en les diferents àrees de la política municipal.

Propostes

 Promoció de l’equitat entre dones i homes

Creació de les unitats de gènere en les diferents gerències municipals per tal d‘incorporar les mesures necessàries per fer efectius els drets de les dones i els homes.

Implementar i avaluar el Pla d‘Acció del Pla d‘Igualtat d‘Oportunitats de Barcelona.

Fer un estudi de diagnosi per implementar pressupostos amb perspectiva de gènere a l‘Ajuntament amb l‘objectiu d‘adequar la despesa a les necessitats diferenciades de dones i homes, i així avançar en l‘eradicació de les desigualtats existents.

Canviar el nom de la Regidoria de Dones per Regidoria de Dones i Polítiques de gènere.

Ampliar les partides pressupostàries destinades a l‘Observatori de les Dones:

– per ampliar el nombre d‘anàlisis i investigacions sobre la situació de desigualtat per raó de sexe a la ciutat, en especial atenció als col·lectius que pateixen diversos factors de discriminació.

– Creació de l‘Observatori de la Violència contra les Dones en el marc de l‘Observatori de les Dones que permeti conèixer millor la dimensió real del fenomen a la ciutat i articular les respostes adients.

– Creació d‘una línia d‘investigació adreçada a aprofundir en el coneixement específic i recerca del fenomen del treball sexual a la nostra ciutat.

Inclusió de la perspectiva de gènere a l‘estadística municipal:

Inclusió sistemàtica de la variable sexe en l‘estadística municipal Incorporació d‘indicadors no androcèntrics que facin visible l‘experiència femenina en les operacions estadístiques

Incloure en els estudis econòmics el valor del treball de cura i domèstic, i fer visible el seu impacte en l‘economia.

Convocar una beca bianual d‘investigació en temes de gènere amb perspectiva municipal

Crear mecanismes, com ara la formació del personal municipal i dels regidors i les regidores, que garanteixin l‘ús no sexista ni androcèntric del llenguatge en la comunicació de l‘Ajuntament: documentació escrita, gràfica i/o audiovisual, en l‘atenció personal i en els seus mitjans de comunicació.

Garantir que tots els mitjans de difusió de l‘Ajuntament (des dels materials de mà fins als mitjans de comunicació local) transmetin valors d‘equitat entre dones i homes i el reconeixement de les aportacions de les dones a la ciutat.

Vetllar perquè en la provisió de béns i serveis es promogui la igualtat de gènere.

Donar suport a la realització de plans d‘igualtat en les petites i mitjanes empreses de la ciutat.

Continuar impulsant els punt JIP (Jove Informa‘t i Participa) als instituts amb dotació municipal vetllant que es contemplin els temes de gènere i promoció dels drets sexuals i reproductius entre les noies joves. Introducció també d‘aquests punts en els centres concertats de la ciutat.

Desenvolupar mesures de visibilitat i apoderament de les dones que es dediquen a la política i a diversos àmbits de la societat.

Promoure un major suport a les manifestacions culturals i artístiques de les dones. Analitzar, des d‘una perspectiva de gènere, les activitats promogudes des dels equipaments esportius. Promoure l‘activitat física com a font de salut per a les dones.

Promocionar la incorporació de la perspectiva de gènere en l‘urbanisme municipal Instal·lar als equipaments públics zones d‘alletament i de canviadors de bolquers.

Foment de la participació i l’associacionisme de les dones a la ciutat

Continuar desplegant el Pla de visibilització i dinamització del Consell de les Dones de Barcelona així com dels consells de dones dels districtes.

Enfortir el treball en xarxa entre els diferents consells de participació de les dones.

Mantenir la dotació pressupostària específica pels consells de les dones dels districtes.

Usar els mitjans de comunicació local per difondre les actuacions que es porten a terme des dels consells.

Fomentar i enfortir les xarxes d‘entitats de dones per avançar en la construcció de les reivindicacions femenines.

Obrir la participació a les dones a títol individual en els consells.

Fomentar la participació de les dones joves i les dones nouvingudes.

Obrir espais de participació compartits entre les entitats de dones i els grups d‘homes que treballen per la igualtat.

Utilitzar les noves tecnologies per complementar la participació presencial i, així, arribar a nous col·lectius de dones.

Dissenyar programes específics de foment i formació en participació adreçats a afavorir la participació de les dones.

Consolidar la Mostra d‘Entitats de Dones

Una ciutat inclusiva que defensa els drets de les dones en situació d’especial vulnerabilitat

Desenvolupar un programa integral d‘atenció i suport específic a dones grans amb falta de xarxes relacionals o en situació d‘aïllament, en especial aquelles que tenen rendes més baixes.

El programa ha de prestar especial atenció a la detecció de la violència que s‘exerceix sobre les dones grans.

Realitzar accions positives envers les famílies monomarentals.

Elaborar mesures específiques per a les dones en els plans d‘acollida per a persones nouvingudes.

Promoure la col·laboració entre les dones autòctones i migrades.

Garantir la participació social de les dones d‘ètnia gitana creant espais regulars d‘intercanvi cultural.

Garantir l‘accés i la participació social de les dones amb discapacitat ajudant a establir mecanismes en què puguin expressar les seves inquietuds i mancances tot cercant les solucions d’ aquests problemes.

Fer programes específics de formació per a les dones de mitjana edat amb baixa qualificació i sense feina o amb feina precària en prevenció de futures situacions de dependència social i econòmica.

Fomentar les polítiques d‘inclusió social i d‘empadronament de les treballadores del sexe al municipi per tal de que puguin accedir als recursos d‘atenció, assistència i serveis socials.

Continuar expandint el desplegament del Pla per l‘abordatge integral del treball sexual a la resta de districtes municipals. Ampliar l‘atenció a les dones que exerceixen el treball sexual a pisos privats.

Disseny d‘un projecte pilot de mediació entre el col·lectiu de treballadores sexuals i els veïns i veïnes que permeti la cohabitació de tots els interessos.

Mantenir i ampliar la col·laboració de l‘Ajuntament amb les entitats i les associacions que treballen amb el col·lectiu de persones que exerceixen la prostitució en temes com l‘apoderament, la creació d‘habilitats socials i la recol·locació laboral, entre d‘altres.

Crear i coordinar des de la Regidoria un grup interdepartamental de totes les àrees de l‘Ajuntament implicades en el tractament del treball sexual.

Vetllar per l‘aplicació de la legislació internacional vigent, especialment el Protocol europeu, per atendre les persones en situació d‘explotació sexual amb especial atenció al problema del tràfic de dones, nens i nenes.

Comprovar les garanties i la qualitat dels serveis i recursos que s‘ofereixen a les dones que busquen sortir de la situació d‘explotació per evitar els riscos que significa iniciar un procés de denúncia i recuperació.

Facilitar eines per a l‘orientació personal i professional a les dones preses i ex-preses.

Donar continuïtat i potenciar les experiències de formació i sensibilització als cossos policials.

Actuacions per eradicar la violència masclista

Reforçar el funcionament dels PIAD (Punt d‘ Informació i Atenció a la Dona).

Oferir un tractament integral de salut a les dones que han patit o pateixen violència de gènere. Definir un Pla de prevenció específic per a infants i joves per eradicar la violència masclista amb recursos econòmics i en el marc del Pla municipal de la violència vers les dones.

El Pla ha de contemplar formació per al professorat i l‘alumnat amb l‘objectiu de desenvolupar estratègies per fer front a les situacions de violència masclista que es plantegen en el marc educatiu.

Unificar els serveis d‘atenció a nens i nenes que han patit o pareixen violència en un únic servei vinculat a l‘equip d‘atenció a les dones.

Dur a terme campanyes de sensibilització social i elaborar estratègies de comunicació i difusió que contribueixin a modificar la percepció social a l‘entorn de la violència masclista.

Reformular participativament l‘Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de Violència vers les Dones per tal que esdevingui una vertadera eina de sensibilització i compromís ciutadà contra la violència masclista.

Elaborar material adreçats al col·lectiu masculí per prevenir la violència masclista.

Crear un nou equipament i o servei municipal per acollir el Servei d‘Atenció a Homes.

Prioritzar la participació de les dones que pateixen o han patit violència masclista en les polítiques actives d‘ocupació que es desenvolupin a la ciutat. Incrementar progressivament els pisos pont (habitatges temporals i compartits, amb suport socioeducatiu) per a dones que han patit violència masclista

Desenvolupar instruments per incrementar les garanties a les dones que denuncien la violència: Acabar el desplegament de la base de dades centralitzades a escala de ciutat, per tal de facilitar la coordinació interserveis.

Recuperació de la història i dels sabers de les dones

Recuperar la història de les dones dels barris de la ciutat amb la implicació de les entitats de dones.

Facilitar la integració de les dones migrades fent visible el seu passat i la història dels seus països.

Continuar desenvolupant del nomenclàtor municipal per tal d’arribar a un nombre similar de noms de dones i de homes als carrers, places, monuments.

La quotidianitat com a valor polític: Polítiques del temps

La nostra quotidianitat genera desigualtats, és el temps productiu el que estructura i organitza la societat i la ciutat i no es tenen en compte la tasca de tenir cura dels altres, el temps lliure o el temps de dedicació a la participació social. Les polítiques del temps busquen revaloritzar i fer visibles tots i cadascun dels diferents temps donant valor polític, social i econòmic a l‘experiència femenina.

Propostes

Donar valor polític a la quotidianitat de les persones aplicant polítiques del temps a la ciutat que facilitin la participació ciutadana de dones i homes amb igualtat d‘oportunitats.

Mantenir la Direcció d‘Usos del Temps.

Desenvolupar el Pla Estratègic dels Usos del Temps de Barcelona (una ordenació dels temps de la ciutat no basada només en el temps de treball).

Afavorir la utilització de les TIC garantint-ne la igualtat d‘accés com a instrument per a facilitar polítiques dels temps.

Mantenir el programa Temps de barri, Temps compartit.

Ampliar el programa de Patis oberts a les escoles fora dels horaris escolars.

Mantenir la xarxa d‘empreses NUST (nous usos socials del temps).

Potenciar els bancs del temps amb els recursos necessaris.

Repensar la ciutat perquè el plantejament urbanístic i de planificació dels serveis i equipaments, públics i privats, correspongui al temps de les persones.

Millorar la freqüència de pas dels busos de barri.


Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Picture of Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.
Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

Declaració Institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya. 8 de març de 2012

Un any més, el dia 8 de març, les dones de tot el món sortim...

LLEIDA: TESIS DOCTORAL La colección “La sonrisa vertical” y la representación literaria de las minorías sexuales

La doctoranda Estrella Díaz Fernández, investigadora del Centre ADHUC, defenderá su tesis doctoral* dirigida por...

Les ONG convoquen concentracions contra les retallades socials

Barcelona, 5 d’abril de 2011.- Sota el lema “Ni un pas pas enrere. Prou retallades...