Foto Violencia diariod dogotal femenino

Compartir

La cara civil de la violència sexual

Per Diego Oscar Ortiz. Diario Digital Femenino

Les lleis especials de protecció contra la violència familiar no esmenten ( previ a les adhesions) la violència sexual dins de la tipologia, generalment es nomena la violència física i la psicològica.

Potser el fonament de la seva omissió seria la remissió d’aquestes qüestions a la investigació d’un delicte contra la integritat sexual al fur penal. No obstant això, és important receptar el tipus de violència a la norma per evitar penalitzar exclusivament aquestes situacions i no donar-li el tractament interdisciplinari adequat.

La violència sexual contra les dones […] no és un problema aïllat: és el resultat d’una violència estructural de gènere i de patrons socioculturals que discriminen les dones… Els patrons socioculturals, alhora, reprodueixen i incentiven la violència sexual, enviant un missatge de control i poder sobre les dones. Les institucions judicials reprodueixen sovint aquests patrons socioculturals en les seves actuacions. Policies, fiscals, jutges, advocats i altres funcionaris judicials es veuen afectats en la seva actuació judicial per estereotips, pràctiques i presumpcions, restant valor a actes de violència sexual. La llibertat sexual i el seu desenvolupament constitueixen un bé jurídic protegit pel dret internacional dels drets humans i, per tant, els Estats han de garantir i protegir aquests drets.

La salut sexual constitueix “un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la sexualitat; no és només l’absència de malalties o disfuncions. La salut sexual requereix un acostament positiu i respectuós a la sexualitat i les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, sense coacció, discriminació ni violència”.

Les lleis especials de protecció contra la violència familiar no esmenten la violència sexual dins de la tipologia, generalment es nomena la violència física i la psicològica. Potser el fonament de la seva omissió seria remetre aquestes qüestions al fur penal que sabem que té les seves pròpies regles processals i de vegades no actualitzada al context on se susciten aquestes situacions. No obstant això, és important receptar el tipus de violència a la pràctica civil, especialment en el procediment de violència familiar per evitar penalitzar exclusivament aquestes situacions i no donar-li tractament interdisciplinari adequat.

Diario digital 22

El Comitè de la CEDAW insta l’Estat part a assegurar la plena protecció dels drets de les dones grans, les dones migrants, les dones amb discapacitat i les dones lesbianes, bisexuals i transgènere, entre d’altres. Totes les dones esmentades han de poder viure sense ser discriminades ni víctimes de violència i estar en disposició d’exercir tots els seus drets, inclosos els drets sexuals i reproductius.

La Recomanació General 19 de la CEDAW assenyala que les actituds tradicionals, segons les quals es considera la dona com a subordinada o se li atribueixen funcions estereotipades perpetuen la difusió de pràctiques que comporten violència o coacció, com la violència i els maltractaments a la família …. Aquests prejudicis i pràctiques poden arribar a justificar la violència contra la dona com a forma de protecció o dominació. L’efecte de la violència esmentada sobre la seva integritat física i mental és privar-la del gaudi efectiu, l’exercici i fins i tot el coneixement dels seus drets humans i llibertats fonamentals. Aquestes actituds també contribueixen a la difusió de la pornografia ia la representació i altres tipus d’explotació comercial de la dona com a objecte sexual, abans que com a persona. Això, alhora, contribueix a la violència contra la dona.

La Convenció Belén do Para aporta un concepte de violència, com qualsevol acció o conducta, basada en el seu gènere, que causi mort, dany o patiment i esmenta el sexual, tant a nivell públic com privat (art 1). Tot seguit vaig sostenir que la violència contra la dona inclou la sexual, ja sigui dins de la família o qualsevol altra relació interpersonal, ja sigui que l’agressor comparteixi o hagi compartit el mateix domicili que la dona, i que compren, entre d’ altres, violació, maltractament i abus sexual…(art 2). És important assenyalar que si bé la Convenció delimita amb finalitats analítiques les esferes en què s’exerceix la violència, posa molta cura a assenyalar que no és l’espai físic on es realitza la violència el que la defineix, sinó les relacions de poder que es produeixen i la naturalesa de les relacions interpersonals de les víctimes amb els seus agressors.

La violència sexual es configura “amb accions de naturalesa sexual que es cometen en una persona sense el seu consentiment, que a més de comprendre la invasió física del cos humà, poden incloure actes que no involucren penetració o fins i tot cap contacte físic”. Tot just amb la sanció de la llei 26485 s’introdueix el tipus de violència a la norma. L’art 3 expressa que la llei garanteix tots els drets reconeguts per les Convencions i la Llei 26.061 i nomena la integritat…sexual… (inc). L’art 4 quan conceptualitza que s’entén per violència contra les dones fa referència a l’afectació de la integritat sexual.

L’art 5 defineix la violència sexual amb un criteri ampli, com qualsevol acció que impliqui la vulneració en totes les seves formes, amb o sense accés genital, del dret de la dona de decidir voluntàriament sobre la seva vida sexual o reproductiva a través d ‘amenaces, coerció, ús de la força o intimidació, incloent-hi la violació dins del matrimoni o d’altres relacions vinculars o de parentiu, existeix o no convivència… (…). Aquest concepte abarcatiu de múltiples situacions que podrien enquadrar com de violència sexual és un exemple que el tipus no requereix només un tractament penal sinó civil de tint protector, i apareix a l’escenari les mesures preventives urgents per a aquests supòsits.

Pel que fa a la violació en el matrimoni, el Comitè de la CEDAW insta a l’Estat part a que implanti un sistema que encoratgi les dones a denunciar els incidents d’aquest tipus i que estableixi un conjunt d’indicadors per avaluar les tendències per això que fa referència a la presentació de denúncies d’aquest delicte i la seva incidència. Addicionalment, la Cort ha reconegut que la violació sexual és una experiència summament traumàtica que té severes conseqüències i causa gran dany físic i psicològic que deixa la víctima “humiliada físicament i emocionalment”, situació difícilment superable pel pas del temps, a diferència de cosa que passa en altres experiències traumàtiques. D’això se’n desprèn que és inherent a la violació sexual el patiment sever de la víctima, encara que no hi hagi evidència de lesions o malalties físiques. En efecte, no en tots els casos, les conseqüències d’una violació sexual seran malalties o lesions corporals. Les dones víctimes de violació sexual també experimenten severs danys i seqüeles psicològiques i socials.

L’art. 6 postula les modalitats. Dins la violència domèstica inclou el mal a la integritat sexual de les dones.

Reprenent la idea anterior, la situació de violència sexual denunciada podria ameritar una mesura de protecció, com ara un cessament, una prohibició de contacte o d’acostament.

L’art. 16 expressa drets i garanties mínimes de procediments judicials i administratius. Un dels drets i les garanties és oposar-se a la realització d’inspeccions sobre el seu cos per fora de l’estricte marc de l’ordre judicial. En cas de consentir-les i en els peritatges judicials, té dret a ser acompanyada per algú de la seva confiança i que siguin realitzats per personal professional especialitzat i format amb perspectiva de gènere. ( inc j). Això es relaciona amb la figura de lacompanyant en aquests supòsits. (art 25).

L’art 24 dins de les persones que poden fer la denúncia, aclareix que en els casos de violència sexual, la dona que l’hagi patit és l’única legitimada per fer la denúncia. Quan aquesta sigui efectuada per un tercer, se citarà la dona perquè la ratifiqui o rectifiqui en 24 hores (inc d).

L’art 35 obre la via civil per reclamar els danys i els perjudicis derivats de situacions de violència de gènere, que inclou la familiar de tipus sexual.

Seguidament citarem algunes fallades de diferents llocs on hi ha una cruïlla de la violència sexual amb les mesures de protecció.

En un fallo, la Cambra d’Apel·lacions de la Matança, Província de Buenos Aires resol confirmar la mesura cautelar per la qual es va disposar la permanència de les menors amb el seu progenitor per trenta dies i la prohibició d’acostament per seixanta dies respecte de la parella de la progenitora, fins a un radi de dos-cents metres a la rodona del domicili com així també del lloc d’estudi i esbarjo o qualsevol altre lloc on estiguin les nenes, i s’ha d’abstenir de fer qualsevol contacte o activitat que les pertorbi o afecti, inclusivament telefònic, per missatge de text o per mail o xarxes socials, ja que la funció de mesures és evitar que el presumpte abús es concreti o fer-lo cessar de forma immediata, sense necessitat de comptar amb prova contundent i en el cas s’observa una comunicació inadequada de l’actual parella de la progenitora cap a una de les menors, que seria compatible amb una situació d’abús, a la qual cosa s’afegeix que no existiria per part de la progenitora una conducta protectora i de contenció cap a la filla.

Quan l’art. 706 del CCivCom. referint-se als principis generals del procés de família diu, ‘el procés en matèria de família ha de respectar els principis de tutela judicial efectiva’, adverteix que no es tracta de tutelar els drets de qui demana sinó també evitar que la mesura causi danys a la família, en el present i en el futur.

En un altre fallo, la Cambra sosté que és procedent confirmar la mesura cautelar de prohibició d’acostament de l’imputat pel delicte d’abús sexual simple temptat, ja que davant dels arguments de la defensa relacionats amb el fet que per viure aquell i la denunciant al mateix edifici, la seva aplicació importaria l’exclusió de l’anomenat de casa seva, és pertinent destacar que la mesura és disposada en els termes de l’art. 26 de la Llei 26.485 de Protecció Integral a les Dones, que estableix que en qualsevol etapa del procés el jutge podrà ordenar d’ofici oa petició de part alguna mesures preventiva com la decretada i d’aquesta manera no s’entreveu cap impediment, sempre que s’intenta protegir i protegir la seva integritat física durant el tràmit de les actuacions.

La circumstància que l’imputat convisqui al mateix edifici on també habita la víctima justifica que, amb vista a harmonitzar els interessos en joc i la mateixa operativitat de la diligència, la mesura abasti la prohibició d’acostament i de tot contacte amb aquella tant a l’interior com a l’exterior de l’habitatge, i és improcedent la pretensió de la situació, ja que això podria tornar d’impossible compliment la restricció.

La prohibició d’acostament de l’imputat pel delicte d’abús sexual simple temptat, en relació amb la víctima que habita al mateix edifici, és procedent en dictar el processament sense presó preventiva, per neutralitzar un possible entorpiment de la investigació i com un mecanisme de menor entitat que la tancada cautelar (art. 310, CPPN.).

Cal tenir cura de nenes, nens i adolescents en els processos que els pertoquin perquè aquelles intervencions no siguin pernicioses per a ells, és així que s’ha considerat que el relat directe de nenes i nens davant de tercers, tenint en compte que ja ho ha de fer en el procés del qual va ser víctima, lesiona greument la llibertat d’expressió. Davant de qualsevol conflicte d’interessos en què es vegi involucrat un nen, nena o adolescent, caldrà aplicar de manera immediata el que sigui més beneficiós per a la seva persona considerada en la seva minoritat, centralitzant l’atenció en els seus drets fonamentals, sempre tenint en compte la màxima satisfacció possible per raó de les circumstàncies.

(*) Advocat, Professor Universitari en Ciències Jurídiques, Especialista en Violència Familiar, autor de llibres i articles de la seva especialitat. Columnista de Diari Digital Femení

Photo de portada: Mural de Kevin Laguna

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

1 lectures d’aquesta notícia

També et pot interessar