sábado 24 febrero 2024

sábado 24 febrero 2024

ANÀLISI PROGRAMA ERC per FMAC

 

 

ERC

 

MÓN DEL TREBALL

Elaboració de la llei d’igualtat entre els homes i les dones per combatre lesdiferències i desigualtats entre uns i altres i garantir el ple exercici dels drets de les dones

Promoure una nova concepcióU de la conciliacióU laboral amb coordinacióU i impuls del debat i l ’intercanvi, amb la participacióU transversal d’institucions i agents socials, per establir noves formes d’estructurar i organitzar les relacions laborals i, en definitiva, dissenyar i posar en pràctica una nova forma d’organitzar els temps i els usos de la ciutat, el treball, el comerç, la cultura, l’oci, l’esport i els serveis en general. La conciliació de les quatre potes de la vida, familiar, personal, formativa i professional, esdevéU essencial per augmentar la capacitat dels països d’estructurar una mobilitat adequada per a les persones, fomentar una organització adequada del treball a les empreses i institucions i millorar les possibilitats formatives per a treballadors en sistemes asíncrons que ho facin possible. En definitiva, fomentar un ús responsable del temps vital.

Impulsar accions de formacióU de responsabilitat i compromís social en l’empresa, adreçada al personal directiu i treballador, per fomentar la cultura de la responsabilitat i la posada en pràctica de mesures i acords amb aquesta responsabilitat: supressió de barreres arquitectòniques, creació de capital no financer, mesures de flexibilitat per a diversos usos del temps, etc.

Fomentar el desenvolupament i la implantacióU de noves formes de gestió del temps, mitjançant accions promogudes tant des del Govern de la Generalitat com des dels ens locals i altres agents socials implicats. El desenvolupament d’aquestes accions s’articularia per mitjà de mesures com l’establiment de fórmules flexibles de treball, l’elaboracióU de recomanacions per a la negociació col·lectiva, facilitar les iniciatives de col·laboracióU davant la pressióU generada per la manca de temps (suport a les tasques de la llar, cura dels infants, recollida i acompanyament a l’escola i activitats extraescolars, etc.)

Mantenir l’impuls, des de l’àmbit local, a la concertacióU de pactes locals sobre els nous usos del temps, mitjançant la participacióU de tots els agents representatius a la vida laboral, ecònomVmica, sanitària, cívica, de l’ensenyament, del transport, del comerç de l’habitatge, de l’urbanisme, etc., per tal que de la mediacióU en resulti una realitat diferent i profitosa per a totes les parts. Fomentar la concertació de pactes locals sobre nous usos del temps 

Promoció d’una nova concepcióU del treball i del temps de treball

Fomentar el treball organitzat en paràmetres d’eficiència per sobre de la presència, amb assessorament especialitzat a empreses i organismes que el pretenguin implantar.

Assessorar les empreses en la implantacióU del teletreball com a realitat a la majoria d’empreses.

Establir programes de formacióU específics per a empreses que estableixin sistemes de treball en asincronia d’espai o de temps.

Fomentar, en la negociació col·lectiva, l’establiment de clàusules específiques de valoració del treball per objectius, més enllà de la valoracióU estrictament centrada en el temps de treball

 

SALUT DE LES DONES

Vetllar pel total desplegament i correcte desenvolupament de la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Garantir la seguretat, la qualitat i la gratui?tat en l’accés a les interrupcions voluntàries de l’embaràs dins el sistema sanitari català.

Donar suport als projectes de desenvolupament i atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones, en totes les etapes de la vida i en totes les situacions des d’una mirada no normalista.

Afavorir la consolidació i el funcionament de les entitats sense finalitats lucratives amb una àmplia experiència i expertesa en els temes relacionats amb la salut sexual i la salut reproductiva i comptarem amb aquestes entitats per tal d’elaborar les polítiques sociosanitàries que se’n deriven.

Garantir l’atenció sociosanitària integral i la informació i el seguiment sobre salut sexual i reproductiva amb equitat, qualitat, perspectiva de gènere i intercultural

Establir formació i seguiment amb les persones professionals sociosanitàries i educatives que treballen amb població resident en centres internats per garantir els drets sexuals i reproductius dels residents: presons, centres de menors,residències de gent gran, centres de persones amb disminució psíquica i mental i malalties mentals

Afavorir l’adequació d’espais en els centres de persones internades per a la seva intimitat sexual.

Assegurar l’atenció sanitària i en igualtat de condicions a totes les dones empadronades a Catalunya, independentment de la seva situació administrativa.

Dur a terme accions encaminades a reduir les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit de la salut.

Aprovar una Llei de salut pública per tal de fer efectiva la perspectiva de gènere en totes les actuacions i avançar en un abordatge psicosocial de la salut

Defensar els drets sexuals i reproductius de les dones amb l’aprovació d’una Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs

Impulsar l’educació afectivosexual, conjuntament amb les entitats de dones i d’educadores

Dissenyar i aplicar programes de formació a totes les persones professionals sociosanitàries implicades en els processos relacionats amb la salut sexual i reproductiva.

Garantir la ràpida inclusió dels anticonceptius de tercera generació en la cartera de serveis públics, i impulsar la incorporació progressiva de tots els mètodes anticonceptius a la cartera de serveis de la sanitat pública 

Impulsar canvis normatius que impedeixin utilitzar informació o dades en contra d’una persona i dels seus drets reconeguts, amb relació a la seva salut sexual i reproductiva i a l’expressió de la seva sexualitat, sempre que aquests no vulnerin els drets sexuals d’altres

Incrementar i potenciar la formació dels professionals que treballen amb joves tant des de l’àmbit sanitari com des de l’educatiu (personal sanitari i educadors), dotant-los de coneixements i habilitats tant per a l’atenció en matèria de sexualitat i anticoncepció com per a l’abordatge de l’educació sexual en grup

Incrementar la formació de professionals de la Salut en matèria afectivosexual dins dels seus currículums acadèmics, així com per a qualsevol professional que en l’exercici de la seva tasca estigui relacionat amb aspectes dels drets sexuals i l’atenció a les persones.

Impulsar el reconeixement acadèmic i laboral dels professionals en educació sexual

Impulsar la recerca mèdica no androcèntrica en el camp de la salut de les dones

Impulsar el reconeixement de les necessitats específiques dels homes i les dones joves, adults i de la tercera edat, així com de totes les orientacions sexuals

Impulsar un abordatge específic per evitar la medicalització de la salut de les persones i, en concret, de les dones.

Crear indicadors de salut que tinguin en compte els diferents factors (sociodemogràfics, laborals, impacte de l’ús del temps, econòmics, relacions socials, lleure…), que produeixen les malalties i els trastorns crònics més comuns en les dones

Formar contínuament el personal sanitari en el reconeixement de les diferències simptomàtiques i casuístiques entre homes i dones

Reconèixer i adequar la xarxa, els serveis sanitaris i l’instrumental a les diferències derivades de la diversitat entre les mateixes dones (discapacitades, joves, grans, immigrants…

Analitzar la pressió de la publicitat i de consum i de la seva relació amb la salut mental de les dones en general


POBRESA FEMENINA

Elaborar un programa específic per combatre les bosses de pobresa femenines.

Elaborar un pla integral d’oportunitats de les dones amb discapacitats.

Unificar criteris entorn de la definició de la monoparentalitat i les seves tipologies amb la finalitat d’afavorir la recollida de dades, l’elaboració d’estudis comparatius i ajuts i prestacions específics.

Incloure la variable sexe en totes les estadístiques referents a la immigració.

Combatre la feminització de la pobresa

Ampliar els serveis d’atenció social a les dones grans i soles.

Incrementar progressivament la pensió de viduiitat fins al 75 per cent de la base reguladora del cònjuge quan es percep com a pensió única i no hi ha una altra font d’ingressos.

Crear programes específics d’inserció laboral i millora de treball per als caps de famílies monoparentals, tot adaptant-se a les necessitats que exigeix la seva situació.

Incorporar les dones a la societat de la informació mitjancant l’elaboració i el desplegament d’un pla d’acció per a la cohesió digital de gènere.

Combatre l’assetjament immobiliari de què són especialment víctimes les dones grans i soles.

Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió de la immigració.

Aplicar més control i regularització del treball de temporada i del servei domèstic.

Impulsar l’equiparació de les condicions laborals i de cobertura social de les relacions laborals del servei domèstic.

Incloure l’autorització de treball automàtica per a les persones procedents del reagrupament familiar.

EDUCACIÓ

Difondre les creacions i produccions culturals femenines.

Dur a terme accions de sensibilització a la societat civil en la perspectiva de gènere i en elreconeixement de les aportacions i els sabers femenins.

Oferir formació específica en perspectiva de gènere a professionals dels museus, dels arxius històrics i altres agents culturals, parant especial atenció a la captació de nous públics entre la població femenina.

Incrementar les mesures de promoció de la creativitat femenina en espais artístics on estan infrarepresentades.

Dur a terme mesures específiques per afavorir la visualització de la realitat intercultural de les dones de Catalunya.

Impulsar la presencia de continguts relacionats amb la cultura de les dones i la seva diversitat als mitjans de comunicació.

Garantir la formació del professorat en matèria de coeducació, tant en la formació inicial com en la formació continuada.

Potenciar la coeducació de manera transversal en els currículums, i prestarem especial atenció al currículum ocult

Promocionar els estudis i la recerca sobre coeducació.

Dur a terme accions de sensibilització social en els valors coeducatius.

Promoure la incorporació dels valors de la coeducació en els materials lectius i didàctics.

Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en l’organització espacial dels centres educatius.

Afavorir les pràctiques coeducatives en l’àmbit familiar.

Contribuir a la consolidació i l’expansió de l’Institut Interuniversitari d’Estudis Dones i Gènere (IIEDG

Fomentar la revisió dels paradigmes científics des d’una mirada no androcèntrica.

Impulsar la revisió dels currículums des de la perspectiva de gènere de totes les disciplines i els estudis.

Adaptar l’organització i la pràctica de les institucions educatives a la coeducació i a la perspectiva de gènere i de les dones

Consolidar la figura de la persona responsable de coeducació als consells escolars.

Vetllar per la correcta implantació de l’educació afectivosexual en totes les etapes educatives.

Apostar per la formació a les AMPA en relació amb la coeducació.

Treballar amb les famílies immigrades en l’àmbit dels valors coeducatius.

Donar suport a la creació de comissions de coeducació als centres educatius i la igualtatd’oportunitats i de tracte entre dones i homes en els plans, els projectes i les memòries dels centres.

Impulsar la creació i desenvolupament de màsters i postgraus específics d’estudis de dones i gènere.

Promoure la incorporació de les dones en els estudis en què estan sobrepresentades, visibilitzant el paper de les dones científiques i oferint dinamització als centres educatius per apropar els estudis científics i tècnics a les noies.

Promocionar els grups de recerca de dones a les universitats, la investigació de les dones i sobre les dones.

 Difondre els treballs de recerca científica duts a terme per dones en tots els àmbits.


VIOLENCIA MASCLISTA

Cal desplegar plenament la Llei 5/2008

Desenvolupar la Xarxa de Recursos contra la violència masclista i la seva coordinació per tal de millorar l’atenció i incrementar els serveis.

Desenvolupar la Xarxa de Recursos contra la violència masclista i la seva coordinació per tal de millorar l’atenció i incrementar els serveis.

Implementar un model d’atenció integral a les dones en situació de violència i les seves filles i fills, creant indicadors de qualitat dels serveis i amb la formació continuada de les i els diferents professionals que intervenen.

Incrementar les accions de sensibilització social per assolir un canvi cultural que faci impensable la violència masclista.

Continuar avancçant en l’aplicació del protocol per una intervenció coordinada contra la violència masclista i el seu desplegament territorial, així com en la cooperació interdepartamental, interinstitucional i amb els grups i entitats de dones.

Promoure la necessitat de formació especialitzada sobre violència masclista als diferents equips professionals que atenen les dones.

Ampliar el suport a les dones que han patit agressions greus, així com als fills i filles de les dones assassinades.

Promoure una revisió dels marcs normatius vigents, per tal d’adequar-los a les garanties de seguretat i reparació del dany sofert per les dones en situacions de violència masclista.

Eradicació de la violència masclista i garantia de protecció integral de les dones amb les competències plenes en matèria de seguretat i salut, podrem fer una nova llei que ampli la Llei 5/2008 dels drets de les dones a eradicar la violència masclista per incorporar les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Així, hem d’assolir un marc que empari les dones que pateixen o han patit violència, mitjanc?ant una bateria d’accions administratives, legislatives i governamentals i l’establiment dels corresponents protocols, assegurant la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació.

Dotar els pressupostos de la Generalitat amb els crèdits necessaris per al finançament de totes les prestacions que la Llei garanteix.

Donar un nou tractament als maltractaments psicològics si es vol lluitar amb eficàcia contra aquesta concreta modalitat delictiva, i evitar així la seva actual «ocultació» dins l’iceberg de la violència física.

Aprofundir en la qualificació i especialització dels i les professionals que hauran d’avaluar els possibles casos de violència psíquica.

Ampliar els conceptes de família i de marc de relacions personals i afectives per tal d’incloure altres formes efectives i relacionals entre agressors i víctimes, ampliant així l’univers de dones emparades per l’actual llei.

Incloure altres modalitats de violència masclista, com les generades en el context laboral.

Atendre totes les dones immigrants víctimes de violència masclista, independentment de la seva situació administrativa.

Incorporar la justificació, per part de la judicatura, de les denegacions de les ordres de protecció

 

POLÍTIQUES DE DONES

Promoure la diversificació horària dels serveis públics per tal d’adaptar-los a les necessitats de la ciutadania.

Ampliar els horaris de les instal·lacions esportives i els comerços per tal d’adequar-los a les necessitats persones, especialment de les dones.

Desenvolupar els acords polítics amb el món local per tal de donar suport als municipis per implementar les polítiques del temps.

Promoure la creació de serveis i prestacions que facilitin una millor gestió del temps, com serveis de repartiment a domicili, obertura conjunta, etc.

Crear una xarxa de serveis públics de cura que, seguint el principi de proximitat, atengui d’una manera integral les demandes en aquest sentit, prioritzant el primer lloc els serveis establerts de la llei d’atenció a la dependència

Potenciar l’atenció telefònica en els serveis de salut tant en l’atenció sanitària com en l’accés als serveis.

 Incentivar la creació de serveis complementaris al comerc que afavoreixin el proveiment de productes bàsics a la gent gran o les persones amb dificultats de mobilitat.

Impulsar la transversalitat de la perspectiva de gènere en el disseny urbanístic, així com la incorporació de processos participatius en el disseny de l’espai urbà.

Potenciar accions de desenvolupament urbà orientades cap a la integració de funcions, la descentralització de serveis i equipaments, la proximitat de la residència i la introducció d’activitats de treball productiu en les zones on es resideixi, així com una gestió integrada de la mobilitat i del transport públic.

Impulsant accions de sensibilització social que posin en valor les tasques domèstiques, familiars i de cura i atenció a les persones, així com el seu valor econòmic

Dur a terme accions de suport i atenció a les persones cuidadores.

Seguir potenciant i millorant l’atenció domiciliària, especialment per a les persones que requereixen cures pal·liatives i/o tinguin dificultats de mobilitat.

Dur a terme accions de sensibilització per tal que els homes s’acullin al permís de paternitat.

Promoure mesures de flexibilitat en l’àmbit laboral que permetin un millor equilibri entre els diferents temps de la vida.

Potenciar la informació, l’adquisició i l’ús d’estratègies i habilitats que ajuden a les persones a donar valor a la necessitat d’aconseguir una coresponsabilitat en el treball no remunerat entre homes i dones, i a negociar-hi.

Promoure un pacte social —famílies, escoles i comunitat— per garantir la qualitat i la quantitat del temps dels infants i de la vida familiar.

Facilitar l’accés al lleure educatiu i els recursos culturals als infants i, en especial a aquells amb famílies amb més dificultats socio-econòmiques.

Impulsar programes per promoure el temps d’oci i de lleure compartit entre pares i mares i els seus fills o filles.

 Impulsarem els espais de participació i seguiment del Pla Estratègic d’Usos i Gestió dels temps de la Vida quotidiana com a espais imprescindibles per al consens social i desenvolupament de les polítiques del temps com a polítiques públiques

Compartir

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.
Search

There is no Event

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

La provocación de Femen: encuentro con Inna Xevtxenko

  Inna Xevtxenko. Foto Institut Inna Xevtxenko Llega al solemne salón renacentista de los Notarios...

Girona: Nota de premsa de la Diputació de Girona

    Dijous, 27 de febrer de 2014 Amb motiu del Dia Internacional de la...

AMMPE celebró en Londres el XXIII Congreso en el centenario del sufragio femenino

Sarah GIbson, presidenta del Congreso con las dos vicepresidentas T.Carreras y P.Mayorga El congreso de...