Divendres 08 desembre 2023

Divendres 08 desembre 2023

CASA ASIA: Beques Ruy de Clavijo 2012

Bases de la convocatòria

 

D’acord a l’aprovació pel Consell Rector de Casa Àsia, reunit el 20 de desembre del 2010, es convoca concurs

públic, per a la concessió de les beques «Ruy de Clavijo 2012», d’acord a les següents

 

BASES:


Primera.- Objecte de la convocatòria 

Aquesta convocatòria té per objecte l’adjudicació de set beques a projectes de recerca i cooperació cultural amb

Àsia i Pacífic, dirigides a ciutadans espanyols o membres de la Unió Europea amb residència a Espanya, així com

a ciutadans iberoamericans i asiàtics, per a l’any 2012.  

Segona.- Requisits dels sol·licitants

 Per optar a aquesta beca els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:  

a) Ser investigadors, acadèmics, educadors, artistes, periodistes, professionals d’altres àmbits o institucions

(fundacions, associacions, universitats, etc.) que acreditin satisfactòriament la seva competència per portar a terme el projecte per al qual se sol·licita l’ajuda.

 b)L’edat màxima dels candidats no pot superar els 40 anys.

 c)Tenir la nacionalitat espanyola o d’un país membre de la Comunitat Europea, d’un país iberoamericà o d’un país de l’Àsia i el Pacífic (especificats a l’apartat setè, e). Els candidats amb nacionalitat de països de l’Àsia i el Pacífic hauran de presentar sol·licitud conjunta amb un ciutadà de nacionalitat espanyola.  

d) Presentar un projecte que s’haurà de realitzar durant el

període de gaudi de la beca (any 2012) el resultat de la qual tingui una aplicació clara i un suport físic o pràctic

final, com per exemple exposicions, actes culturals, documentals, publicacions, etc., dels quals Casa Àsia farà

difusió. El material resultant del projecte portarà el logotip de Casa Àsia i passarà a formar part de la seva mediateca.

En cas que el projecte es publiqui en qualsevol suport, se n’hauran de lliurar cinc exemplars al Departament de

Programes Educatius (Centre Casa Àsia-Madrid, Carrera de San Jerónimo, 15 – 28014 Madrid), per a la difusió del projecte a la Mediateca de Casa Àsia Barcelona i el Centre 

Consorci Casa Àsia:  

Casa Àsia-Madrid. Els programes culturals que resultin del projecte quedaran sota la supervisió de Casa Àsia. En tots els casos, s’haurà de manifestar explícitament la col·laboració de Casa Àsia en la realització del projecte.

 Tercera.- Formalització de les sol·licituds i terminis de presentació

 3.1- Les ajudes convocades es podran sol·licitar en el termini comprès entre el 25 d’abril i el 30 de maig del 2011.

 3.2- Els candidats a les beques hauran de dirigir la sol·licitud  a l’adreça següent:

 Centre Casa Àsia-Madrid

Departament de Programes Educatius

Carrera de San Jerónimo, 15, 3a planta

28014 Madrid

 

3.3- La sol·licitud es podrà presentar directament en aquesta entitat o per algun dels mitjans establerts a l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Quarta.- Documentació que cal presentar 

4.1- La sol·licitud s’haurà de presentar mitjançant els documents següents en original o fotocòpia compulsada

degudament:  

a) Imprès de sol·licitud. Els impresos de sol·licitud estan disponibles a www.casaasia.cat i a les oficines de

Casa Àsia.  

b) Fotocòpia del DNI o passaport, o document equivalent en el cas de nacionals de països membres de la Unió Europea.

 c) Fotocòpia dels títols universitaris o d’altres títols que es tinguin, o certificats detallats dels centres on s’hagin cursat.

 d) Currículum.

 e) Avantprojecte on s’especifiquin els objectius, el mètode, el pla de treball i el resultat previst del treball a realitzar durant el període de gaudi de l’ajuda i els motius per sol·licitar-la.

 Alt Patronat:  

f) Declaració responsable en què s’afirmi que la totalitat de l’ajuda econòmica serà utilitzada només i exclusivament per portar a bon terme el projecte per al qual se sol·licita l’ajuda. 

g) Dues cartes de recomanació de personalitats i/o insti-tucions que avalin el projecte.

 h) Si la persona sol·licitant està en possessió de qualsevol altre tipus de beca o ajuda econòmica, haurà d’indicar la institució que l’atorga, el motiu i la quantitat.  

Tota la documentació que s’especifica en aquest apartat s’haurà de presentar per duplicat.

 4.2- Si la documentació aportada no complís tots els requisits exigits, s’informarà a la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies des de la notificació d’inviabilitat de la sol·licitud, la completi o corregeixi. Si un cop transcorregut el termini no ha estat esmenat, se li arxivarà la sol·licitud sense més tràmits. 

4.3- Casa Àsia garanteix la confidencialitat de les dades aportades pels candidats, que només s’utilitzaran per incloure-les en el fitxer automatitzat i en la gestió de la concessió de la beca, inclosa la comunicació sobre la resolució de la convocatòria. 

4.4- La falsedat en qualsevol de les dades presentades en la sol·licitud serà motiu de desestimació de la candidatura. 

Cinquena.- Dotació

 5.1- La beca consisteix en la concessió de 6.000 euros destinats a les despeses que té el projecte, segons el criteri de la persona sol·licitant.  

5.2- L’import de la beca s’abonarà en dues partides de 3.000 euros. La primera s’ingressarà mitjançant transfe-rència bancària durant el primer trimestre de l’any 2012, després de lliurar el primer informe de seguiment del projecte. La segona partida s’abonarà a finals d’any, una vegada presentada i aprovada la memòria final del projecte en la qual s’hauran de detallar els compromisos de treball ja finalitzats.

 5.3- En cas d’incompliment de les condicions de la beca, el candidat/a haurà de tornar l’import íntegre de l’ajuda, amb l’aplicació dels interessos corresponents, prèvia tramitació del procediment administratiu que calgui amb audiència de l’interessat.  

5.4- Les quantitats a reintegrar tindran consideració d’ingressos de dret públic i seran d’aplicació per al seu cobrament, segons el que es preveu a les Lleis Reguladores d’Hisenda Pública. 

Sisena.- Durada

 El període per al qual s’atorga l’ajuda és de gener a

desembre del 2012. Al final d’aquesta data, el candidat/a

haurà de presentar a Casa Àsia el resultat del projecte ja

finalitzat.

 

Setena.- Criteris de selecció

 

a) Es valoraran molt positivament els projectes en matèria

de relacions internacionals, economia, cultura, cooperació

al desenvolupament i mitjans de comunicació que

afavoreixin el coneixement mutu i les relacions entre

Espanya i Àsia-Pacífic.

 

b) Es consideraran molt favorables les candidatures que

possibilitin l’intercanvi de recursos humans i que enforteixin

les relacions institucionals entre Espanya i Àsia.

 

c) També es donarà suport als projectes presentats conjun-

tament per un investigador/a o artista espanyol o

comunitari i un investigador/a o artista d’un país d’Àsia-

Pacífic.

 

d) El projecte ha de redundar en activitats que contribueixin

al coneixement d’Àsia a Espanya: conferències, cursos,

exposicions, audiovisuals, representacions artístiques,

desenvolupament de material didàctic o publicacions.

 

Vuitena.- Procés de selecció

 

8.1- Un comitè farà la selecció dels candidats, que valorarà

tant l’experiència professional i acadèmica de les persones

sol·licitants com el valor dels projectes presentats.

 

8.2- El comitè podrà convocar els aspirants a les beques per

a la realització de les entrevistes que es creguin pertinents

i sol·licitar l’assessorament tècnic que consideri oportú.

 

8.3- La resolució de les beques s’anunciarà en un termini

màxim de sis setmanes des del tancament de la convo-

 

catòria. La llista dels candidats seleccionats es publicarà al

web de Casa Àsia (www.casaasia.cat).

 

8.4- Els candidats seleccionats hauran de comunicar per

escrit a Casa Àsia l’acceptació de la beca en el termini

màxim de 15 dies naturals des de la publicació de la

resolució.

 

8.5- Si transcorregut aquest termini no s’ha rebut aquesta

comunicació, la sol·licitud serà desestimada.

 

Novena.- Control i seguiment

 

9.1- L’acceptació de la beca per part del beneficiari

comportarà el consentiment de totes i cadascuna de les

bases d’aquesta convocatòria.

 

9.2- Casa Àsia es reserva el dret de revisió, seguiment i

control del compliment de les obligacions del becari/ària.

 

9.3- La devolució dels expedients no seleccionats es podrà

sol·licitar en el termini màxim de dos mesos a partir de la

data de resolució de les beques.

 

Desena.- Resultats i publicitat

 

10.1- Els resultats dels treballs corresponents podran quedar

a disposició de Casa Àsia per a l’ús i possible publicació,

en els termes previstos en la Llei de Propietat Intel·lectual..

 

10.2- En la publicitat dels resultats que siguin conseqüència

del gaudi d’aquestes beques s’hi haurà d’incloure el logotip

i s’hi haurà de fer constar explícitament la col·laboració

de Casa Àsia.

 

Onzena.- Compatibilitat amb altres ajudes

 

Les ajudes concedides en virtut d’aquestes bases, seran

compatibles amb qualsevol altres ajudes econòmiques per

a la mateixa finalitat, procedents tant d’Administracions

Públiques com d’ens públics o privats, nacionals o interna-

cionals, sempre que el total de les ajudes percebudes no

superi el cost de l’activitat objecte de les ajudes rebudes.

 

Dotzena.- Modificació de la resolució de concessió

 

Qualsevol alteració en les condicions tingudes en compte

per a la concessió de la beca que no hagi estat autoritzada

 

amb caràcter previ per Casa Àsia i, en tot cas l’obtenció

concurrent d’altres beques o ajudes que vulnerin el que es

disposa a la base anterior, podrà donar lloc a la modificació

de resolució de concessió.

 

Tretzena.- Absència de relació contractual

 

La concessió i gaudi d’aquestes beques no implica

l’existència de relació contractual, laboral o estatutària del

becari/ària amb Casa Àsia, ni durant el període de gaudi

de la beca ni posteriorment.

 

Catorzena.- Responsabilitats

 

Casa Àsia no és responsable de l’actuació del becari/ària,

ni dels danys i perjudicis que puguin sobrevenir, sempre

que aquests danys i perjudicis li siguin imputables.

 

Ruy González de Clavijo

 

Cavaller espanyol nascut a Madrid, a les acaballes del segle

XIV. Va servir a la cort del rei de Castella, Enric III, i l’any

1403 va formar part de l’ambaixada enviada pel monarca

a Tamerlà. El viatge va durar tres anys i en deixà constància

en una crònica publicada per primer cop el 1582 amb el

títol Vida y hazañas del gran Tamerlán. La narració és d’un

gran interès, no només per la seva qualitat literària, sinó

també per la informació de primera mà que proporciona

sobre les regions de Pèrsia i l’Àsia Central. La Reial

Acadèmia Espanyola inclou Ruy de Clavijo entre les

autoritats de la llengua.

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Tona Gusi

Tona Gusi

Fundadora i Co-coordinadora de La Independent. També és psicòloga menció en Psicologia d'Intervenció Clínica i menció en Psicologia del Treball i les Organitzacions.

Butlletí de notícies

Subscriu-te al nostre butlletí setmanal amb les darreres notícies publicades.

També et pot interessar

«Falten referents femenines. Tenir referents impulsa a saber que és possible»

Sèrie dones esportistes Marta Moreno és una de les membres més veteranes de l’equip de...

Morelos. Mèxic: Amenacen de mort a una periodista / La Independent / Notícies Génere

  La periodista Dulce Rayo va ser amenaçada de mort a la zona sud de...

La Independent ja ha rebut més de 3 milions de visites

                                                          Imatge de Fabiola Llanos Les dades: El pas de novembre a desembre ens ha...