Gènere i cooperació: Molta institució i poc carrer representat en titulars

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Comunicació - TICS - Publicitat - Mitjans

monitoreo medios

Les personalitats que apareixen en titulars de diaris representen a la política partidista i a les institucions, fonamentalment, i en molt menor grau a grups de la societat civil, d'acord al monitoratge de mitjans realitzat des de La Independent.

 

Quan en els titulars hi ha dones, un 11% de les ocasions, es tracta de personatges que "diuen" coses més que no "fer-les" i també en els titulars "es diu alguna cosa sobre elles"; mentre que quan el titular toca un tema relacionat amb la cooperació dels personatges provenen fonamentalment de Grups socials i de les Institucions, en aquest ordre, mentre que és mínima la representació de la política partidista, de persones individuals i no apareix l'empresa.

Són alguns dels resultats de l'estudi realitzat per Drina Ergueta, de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadors de Catalunya (XIDPIC.CAT) a través de La Independent i amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament.

El monitoratge i posterior anàlisi es va dur a terme sobre 120 portades dels diaris catalans La Vanguardia, El Periodico, El Punt Avui i el Diari Ara, amb mostres d' entre octubre de 2015 a juny de 2016. Els resultats estan sent reproduïts per parts en la Independent, sent aquest el quart lliurament.

 

Personatges que representen a ...

Novament s'analitza el conjunt de titulars dels quatre diaris i en centrar l'atenció en a quina àrea, sector de la societat o agrupació "formen part, pertanyen o representen" les persones protagonistes de les notícies a les portades, s'observa que en conjunt en una quarta part provenen del món de la Política partidista (24%).

Els protagonismes, en general, estan bastant repartits entre les àrees de procedència, ja que els qui representen o són a l'àrea Institucional (21%); qui apareixen en les notícies a títol personal (21%), com una persona experta per exemple; o qui correspon a Altres (17%), com un personatge abstracte o inanimat, tenen una presència més o menys similar.

 

Grafico 12 

A la mostra estudiada, les diverses representacions de grups de la societat civil (13%) arriben a aparèixer en quantitats inferiors que la resta. D'altra banda, l'empresa és la que menor representació té en els titulars de portada (4,5%) del conjunt de diaris.

Els protagonismes a les portades dels diaris en global són fonamentalment polítics, institucionals i també individuals.

En quines circumstàncies semblen aquests personatges en els titulars? És part rellevant de l'estudi ja que val la pena saber si qui protagonitza el titular diu d'una manera o Fa alguna cosa, que són papers actius; o, al contrari, s'estan referint a ell o ella o si participen en una Descripció de fets, on el seu paper és més aviat passiu.

Missatge d'Obama ALS iranians: "Ara tenim l'OPORTUNITAT de començar un camí nou". El Periódico. 2016.01.18. (Diu)

CDC ofereix diàleg al PSOE i Esquerra marca distàncies. La Vanguardia. 2016.03.03 (Fa)

Josep Maria Sala: "Un dia o Altre Puigdemont toparà amb la Realitat". EL Punt Avui. 2016.04.04 (Diuen d'ell / la)

El drama dels refugiats. Amb ulls d'infant. Diari Ara. 2015.11.20 (Descripció)

 

Grafico 13

 

Destaca que en els titulars de les portades dels diaris, presos en conjunt, prevalgui principalment que els protagonismes es trobin en circumstàncies de Descripció (36%); encara que quan el personatge Fa (32%) també és rellevant.

En menor mesura es fan servir titulars en els quals es diu d'una del / a protagonista (19%); mentre que l'ús de cometes en els titulars, entre d'altres maneres, per destacar que el personatge Diu alguna cosa és força baix (12%).

També resulta rellevant observar en qualitat de què participen els protagonistes en els titulars, assumint quin tipus de paper, si és de Lideratge, si representen fan de Portaveus, si tenen qualitat d'Experts / es, si són Gent de a peu o si corresponen a altres.

 

Grafico 14 

Són els personatges Experts (37%) i els que tenen un Lideratge (35%) els protagonistes que apareixen fonamentalment en els titulars de les portades, per darrere hi ha la Gent de a peu (11%) la presència a portada és baixa.

Entre personatges Experts es té en compte, per exemple, a esportistes, artistes, bombers, científics, a coneixedors d'algun tema i pel qual són subjecte del titular, però especialment estan inclosos opinadors. Aquests influeixen en el percentatge per la seva recurrència permanent en un dels diaris. Per aquesta raó, segurament el protagonisme dels qui tenen un paper de Lideratge té molt més pes.

Crida l'atenció que en titulars de portada no apareguin esmentats de manera rellevant els portaveus (1,8%), mentre que amb una mica més del 16% hi ha els altres.

 

El protagonisme de personatges segons cada diari

Quan s'analitza de forma separada com presenta cada diari als qui protagonitzen els titulars, destaca que en general els quatre diaris analitzats tenen un comportament més o menys similar en el conjunt d'opcions d'agrupacions o sectors de la societat en què els personatges formen part .

El Diari Ara té la particularitat, que li treu de la norma, d'un alt percentatge de personatges que estan en els titulars a títol individual, això a causa de la presència constant d'espais d'opinon marginals.

En general, en l'àrea Política hi ha major incidència de pertinença de personatges en els titulars de tots els diaris, tot i que són el Periódico i La Vanguardia els que tenen major percentatge; amb els personatges de l'àrea Institucional passa el mateix amb El Periódico i El Punt Avui, el que mostra que aquests tres diaris, especialment El Periódico, centren el protagonisme dels seus personatges que apareixen en titulars de portada en aquestes dues àrees.

 

Grafico 15 

El Periódico ofereix més presència (més del 15%) de personatges que corresponen a algun Grup de la societat civil, mentre que quan es parla dels pocs personatges de l'àrea d'Empresa destaca La Vanguardia (8%).

On sí que hi ha més diferències entre els diaris és en els seus titulars que tenen personatges que formen part de la categoria Altres, on el Punt Avui ressalta (24%), mentre que El Periódico (16%) i l'Avantguarda (15%) ocupen llocs mitjans, i el Diari Ara (11%) té les menors xifres.

En tractar-se d'diaris generalistes, tal com és la tendència habitual en aquests, les notícies polítiques i institucionals prevalen sobre la resta i els seus personatges corresponen a aquestes àrees.

Les diferències entre els diaris són majors quan s'observa en quines circumstàncies es troben els personatges en els titulars.

En conjunt, destaca una mica més l'ús de personatges en situació de Descripció d'un fet, en un paper passiu. Aquí destaca especialment El Punt Avui amb una àmplia majoria (48%); però, la resta de diaris també li dóna a aquest paràmetre més d'un 30%.

Per als diaris, en l'enfocament dels seus titulars, les persones protagonistes Fan i en aquest punt destaquen especialment La Vanguardia (41%) i El Periódico (37%), que es distancien del Diari Ara (26%) i El punt Avui (24%).

En els titulars, en tots els casos Es diu d'una manera d'un personatge en un percentatge menor al 25%, encara que La Vanguardia i El Periódico tenen més casos que la resta.

Es troben pocs casos en què el personatge Diu en el titular, menys del 10%, en el Periódico i La Vanguardia. En canvi el Punt Avui presenta gairebé un 15%. És el Diari Ara que destaca amb un 27%; però, aquesta diferència està influenciada per articulistes d'Opinió.

 

Grafico 16 

El Punt Avui és el diari que ofereix enfocaments de titulars on privilegia notòriament la Descripció i en ella col·loca al personatge, que és passiu.

La Vanguardia és el diari on els personatges més Fan, però també els que menys Diuen. I una similar comportament té El Periódico.

El Diari Ara reparteix més les situacions en què es troben els seus personatges i, amb això, els col·loca en posicions més actives de Dir i Fer, encara que també dóna importància a la Descripció.

Pel que fa al rol que assumeixen els personatges en els titulars dels diferents diaris, el que crida l'atenció és la gran similitud de comportament dels indicadors en tots els diaris, el que fa que les dades per diaris siguin molt similars al general .

 

Grafico 17 

Amb bastant uniformitat prima el Lideratge (37%) en tots els casos, excepte el cas del Diari Ara que es despenja una mica (27%), aquesta vegada no per l'espai d'Opinió que sí influeix en Expert, paràmetre que en general també és important.

 

Quan hi ha personatges dones

En els titulars on apareixen dones, quan s'analitza als seus personatges i a quin grup o part de la societat pertanyen apareixen els següents resultats: s'observa un comportament molt similar, en gran part dels punts a tenir en compte, amb els titulars generals.


Grafico 30 

En els punts en comú, s'observa que hi ha una rellevant participació de personatges, tant en titulars generals com en on hi ha dones, en la categoria de representació Institucionalitat i en què forma part de la Política partidista, sent menor en la categoria de Grup social i bastant més baixa en la categoria Empresa.

L'excepció a les similituds amb els titulars Generals està en la categoria de representació Room, que és percentualment molt superior en els titulars on apareixen dones.

A més, els titulars on apareixen dones cauen notòriament en la categoria Altres en relació als titulars generals. Això causa d'una disminució de personatges Abstractes en aquest tipus de titulars.

Pel que fa al contingut dels titulars on apareixen dones en relació als personatges, ens preguntem ¿Què els passa als personatges en els titulars? És el que busca respondre aquesta part de l'estudi.

Ja es va veure aquest punt en els titulars totals, els generals, on hi havia primacia de personatges que Fan i els que estan en situacions de Descripció de fets. En comparar aquestes dades amb els titulars on hi ha dones com a personatges, s'obté el següent:

 

Grafico 31 

Quan es tracta de titulars on hi ha dones resulta igualment majoritària la Descripció d'una cosa que passa i també quan el personatge Fa; però, aquestes dades tenen menor percentatge en relació a titulars generals.

Al contrari, en relació als titulars generals, en els titulars on apareixen dones és superior el personatge sobre el Diuen d'ell o d'ella.

D'altra banda, també és percentualment superior en els titulars on hi ha dones quan els seus personatges Diuen alguna cosa.

En resum, es podria dir que percentualment i en relació al conjunt de titulars, quan hi ha personatges dones, aquests parlen més i també es Diuen més coses sobre aquests personatges. Mentre que Fan menys i estan en menys situacions de Descripció.

En els titulars en què participa alguna dona els rols que se'ls dóna als seus protagonistes són pràcticament els mateixos que en titulars generals, tot i que destaca positivament que en el cas dels que tenen dones hi ha un paper més pronunciat de Lideratge.

També es registra a personatges que corresponen a Gent de a peu en major mesura que en titulars generals.

 

Grafico 32 

La categoria d'Expert / a és també una de les més rellevants, mentre que no hi ha cap portaveu i hi ha molt pocs D'altres, a on solen pertànyer alguns dels personatges Abstractes.

En suma, quan s'analitza a personatges dels titulars on hi ha dones el paper que ocupen sol ser el de Lideratge i el d'Expert, aquest últim per presència de les columnes d'opinió, i hi ha més incidència que en titulars generals de la categoria Gent de a peu.

 

Dones i els seus rols en els titulars de cada diari

En els titulars on apareixen les dones els seus personatges formen part dels següents grups o els representen:

 

Grafico 33 

El Diari Ara destaca per una major participació de personatges com Individualitats i no dóna cap participació a Grups Socials, entesos com a col·lectius de persones amb alguna cosa en comú, ni a representació d'Empreses.

El Punt Avui destaca molt més a personatges com a part de la Política i tampoc no dóna, en els titulars analitzats, cap participació a Grups socials ni a representants d'Empreses.

El Periódico és el diari que, després de la categoria Individual, dóna més espai a aquesta categoria de Grup Social.
L'avantguarda és l'únic diari que col·loca els personatges dels seus titulars on apareixen dones en la categoria Empresa.

És molt diferenciada la presència de personatges en titulars on hi ha dones en cadascun dels diaris quan es valora la situació en què aquests es troben en aquests titulars, en actituds passives (Diuen d'ell / l'o Descripció) o actives (Diu o Fa ).

 

Grafico 34 

El Diari Ara, que té fonamentalment personatges Individuals, posa en relleu que els seus personatges Diuen i els col·loca també en situacions de Descripció. És semblant el que fa El Punt Avui, tot i que aquest diari és el que en més situacions de Descripció col·loca als seus personatges quan en els titulars hi ha alguna dona.

El Periódico reparteix més les maneres de col·locar als seus personatges en els continguts dels seus titulars, encara que tenen més presència en situacions en què Fan i en Descripcions.

De la mateixa manera, La Vanguardia prioritza que els personatges Fan tant, i en això es diferencia de la resta, com que Diuen d'ells / les, quan es tracta de titulars on hi ha dones.

Prenent els indicadors més rellevants, quan es tracta de titulars on hi ha dones, La Vanguardia prioritza situacions en què es diu d'una dels seus personatges, al Diari Ara són ells els que Diuen, a El Periódico fonamentalment Fan ia El Punt Avui se'ls col·loca en Descripcions.

A nivell de cada un dels diaris, pel que fa a titulars on participen dones i els rols que aquí ocupen els seus protagonistes, els resultats reflecteixen que en tots els diaris predominen els Lideratges, personatges experts i, en algun més que en un altre , la Gent de a peu.

 

Grafico 35 

El Punt Avui presenta un marcat percentatge més gran pel que fa a Lideratges, i el menor Gent del carrer.

El Diari Ara té els índexs més alts en personatges Experts.

El Periódico es destaca per tenir percentualment més que la resta de diaris personatges de Gent de a peu.

La Vanguardia es comporta dins la mitjana i, sense tenir els percentatges més destacats, mostra certa rellevància en Lideratge i Gent del carrer.

 

La cooperació en els titulars i els seus personatges

En analitzar la procedència dels personatges, a qui representen o de quin sector de la societat formen part, en els titulars que tracten temes de cooperació les dades novament tendeixen a ser molt diferents que en els titulars globals de la mostra.

En cooperació hi ha molts més personatges de Grups socials i de la Institucionalitat, en aquest ordre, i mínima participació de la Política i persones individuals, no apareix l'empresa.

 

Grafico 52 

Quan en els titulars generals hi ha personatges que formen part de la Institució, 1 de cada 10 correspon a cooperació. Si es tracta d'un personatge d'un Grup social aquesta relació és d'1 de cada 4; però si és del món de la Política es mou a 1 de cada 84 i si és un personatge Individual és 1 de cada 52.

 

Grafico 53 

Quan s'analitza percentualment d'on vénen els personatges o protagonistes dels titulars referits a cooperació i se'ls compara amb els resultats en titulars generals, hi ha dades interessants:

Mentre en els titulars generals és més baixa l'aparició de personatges que representen o formen part de Grups de la societat, de col·lectius, en els titulars de temes relacionats a cooperació aquests són bastant més alts (44%) També en cooperació és més alt el percentatge de personatges que provenen des de la institucionalitat.

Per contra és molt més baix que formin part de l'àmbit polític. Amb un 0%, no apareixen personatges que formin part de les empreses.

Per respondre a la pregunta de quina manera participa el personatge en el titular de cooperació? i obtenir a més una visió més completa, s'ha pres en compte també les dades dels titulars generals o totals i els titulars en els quals apareix alguna dona. Els resultats són els següents.

El primer element general és que en els tres tipus de titular hi ha una tendència general cap a que hi hagi una major participació del personatge en situacions de Descripció, així com que el protagonisme estigui en qui fa. Per darrere queda el personatge sobre el qual Es diu d'una manera, i en menor mesura el protagonista que Diu.

Pel que fa a cooperació la dada més rellevant és que els seus personatges són els que menys Diuen i són els que es troben amb més freqüència en situacions de Descripció en el titular.

 

Grafico 54 

Quan en el titular el personatge Diu alguna cosa, numèrica i percentualment la seva recurrència és molt baixa en cooperació, mentre que en dones aquesta és la més alta. Les dones Diuen

Quan els personatges Fan, tant dones com cooperació tenen un percentatge menor al dels titulars generals, on hi ha els homes. Els homes fan.

Quan el protagonisme està en què es Diu d'ell o ella, són els titulars sobre dones els més alts. D'elles es parla.

Quan el protagonisme del personatge està és situació de descripció d'un fet o realitat, són els titulars sobre cooperació els que repunten, mentre que els de les dones estan sota dels generals.

En analitzar la funció que compleixen els personatges en els titulars on apareixen cooperació ressalta especialment la preponderància de la categoria de Gent del carrer (47%), del ciutadà comú, tot i que el personatge que té un paper de Lideratge (33%) també és important.

La resta de personatges, com Expert, portaveu o la categoria Altres, que sol ser un personatge abstracte que no compleix cap de les altres categories, no són rellevants.

 

Grafico 55 

La rellevància de la categoria de Gent del carrer en els titulars té més pes en comparar els resultats obtinguts tant en els titulars generals com en els que tenen Dones, on la gent comuna és minoritària.

 

Grafico 56 

Percentualment, els titulars de cooperació tenen també similar ponderació de personatges en situació de Lideratge (33%) que els titulars generals i els de Dones.

Cooperació es diferencia en els rols d'Expert, on hi ha una incidència molt menor que en els altres dos tipus de titulars que sí que tenen una alta presència causa fonamentalment de la recurrència de titulars d'opinió.

En cap dels casos hi ha personatges de titulars que tinguin una presència significativa com Portaveus.

En cooperació, els personatges dels seus titulars de portada o és Gent de a Peu o compleix una funció de Lideratge.

 

Personatges de cooperació a cada diari 

En una anàlisi desagregat dels diaris de la mostra, respecte als seus titulars sobre cooperació s'observa que aquests solen tenir un comportament uniforme en relació a l'origen dels seus personatges, és a dir de quina àrea de la societat formen part.

Destaca fonamentalment El Punt Avui és el que menys participació Institucional li dóna als seus personatges en titulars sobre cooperació, ja que els concentra la majoria en Grups Socials.

 

Grafico 57 

El Periódico, La Vanguardia i el Diari Ara reparteixen de manera bastant similar seus personatges de titulars de cooperació entre la Institució i el Grup Social, amb alguna mínima o cap participació de personatges Individuals o del món de la Política.
-
En observar el motiu pel qual un personatge està en un titular de cooperació en cadascun dels diaris, el més rellevant és que d'una banda El Periódico i el Diari Ara tenen un comportament molt similar, mentre que La Vanguardia i especialment El Punt Avui mostren algunes diferències.

En primer lloc, El Punt Avui és el diari que més participació dóna a personatges en situacions de Descripció i als que Fan alguna cosa. En tant que no té cap personatge que Diu o que Diuen d'ell / la.

 

Grafico 58 

La Vanguardia reparteix els seus personatges de manera més o menys semblant entre els qui Fan, sobre els que Es diu d'una manera i en els que estan en situacions de Descripció.

El Periódico i al Diari Ara centren els seus personatges en situacions de Descripció i en menor mesura entre els que Fan i sobre els que Es Diu alguna cosa.

Només La Vanguardia i El Periódico ofereixen algun personatge que Diu en els seus titulars de cooperació.

En general, a titulars sobre cooperació dels diaris hi ha predomini de personatges passius que es troben en titulars que Descriuen situacions i sobre els quals Es diu d'una manera. També una presència activa de personatges que Fan; però en cooperació els personatges pràcticament no Diuen.

En l'anàlisi dels titulars de cooperació de cada diari, s'observa que amb les dades ponderades el rol dels personatges tendeix a marcar-se en el Lideratge i en la Gent de a peu, encara que en diversos graus d'importància.

 

Grafico 59

 

Pel que fa a personatges en funció de Lideratge, destaca fonamentalment La Vanguardia que concentra als seus protagonistes en aquest rol i també Gent del carrer, sense donar cabuda a cap altre.

Una cosa semblant fa El Pun Avui que té la major participació dels seus personatges en el paper de Gent de a peu.
El Diari Ara distribueix als seus personatges de cooperació entre totes les categories, encara que donant preponderància als dos assenyalats.

És El Periódico qual surt una mica de la norma i ofereix un major de personatges en qualitat d'Experts.

 

Més informació:
Gènere i cooperació: portades de diaris plenes d'absències

Gènere i cooperació: Política i institucions omplen les portades dels diaris

 

Gènere i cooperació: personatges individuals i masculins a les portades de diaris