Entrevistes-Reportatges. CEDAW

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

Entrevistes a dones del món - Dones del món

 

 

Cedaw mios

 

III Entrevistes - Reportatges a dones que formen part de diferents col·lectius feministes. Ens donen la seva opinió sobre La Cedaw (Convenció Sobre l'Eliminació de totes les Formes discriminació contra la Dona) amb l'objectiu de descobrir a través de les seves opinions, el coneixement existent sobre aquesta Convenció per part de les dones, en general, societat civil, organitzacions i col·lectius feministes, i si els seus acords s'estan portant a la pràctica per part dels mes de 190 governs signants.

 

   

 

Alt Urgell 2014 039

Carme Catalan Piñol, Sociologia, Sindicalista i Feminista.

 

 

 

 

Actualment, els acords de la CEDAW, creus que es compleixen pels  governs que van signar la Convenció, s'estan complint els compromisos ?? 

 

-Evidentment que no, ni els acords CEDAW, ni altres Acords Internacionals que tenen a veure amb el Drets de les persones en general ni amb els de dones en particular es compleixen. Encara que el seu grau d'incompliment pot ser variable segons els països

 

La creació d'CEDAW Ombra a Espanya, aquesta reconeguda i és vinculant per la Convenció Cedaw? També s'han constituït en els altres països una Plataforma de seguiment als governs perquè compleixin els seus compromisos??

 

-Si hi ha un reconeixement del paper del les organitzacions de dones de la societat civil i de les organitzacions feministes, a través de demanar i acceptar els contra informes que realitzen de la realitat dels seus països que pot divergir amb la que fan els seus governs.

Donada la desigualtat i discriminació existent en la majoria de col·lectius de dones a nivell mundial, creus que és suficient amb aquests acords ?, o s'haurien de buscar formes noves, més contundents per eliminar tota discriminació contra les dones?

 

-Està clar que la majoria d'acords internacionals no tenen suficient força vinculant per part dels governs, els mecanismes que podrien forçar l'obligatorietat de compliment no funcionen. També hi hauria d'haver més recursos per millorar la participació de les organitzacions de dones en l'elaboració d'aquests informes.

 

S'haurien de crear nous protocols, més seriosos, que no fossin recomanacions, sinó obligacions amb el seu respectiu compliment, perquè la Cedaw, realment es portés a la pràctica i fos efectiva per a les dones?

 

Més que nous protocols el que caldria seria mecanismes d'obligatorietat del seu compliment.

 

 

Creus que a nivell sindical i en Cooperació, s'utilitzen aquests acords? Són prou conegut per les dones ?.

 

No conec tota la realitat però el coneixement i el reconeixement tant en el món sindical com en la cooperació es desigual, però no puc fer una aproximació del grau de desigualtat.

* Foto cedida por Carme Catala

 

------------------

 

 Montse Vila

Montserrat Vilà Planas, Presidenta Plataforma contra les violències de gènere

 

Creus que es estáncumpliendo els acuerdosfirmados per més de 180 països amb la Cedaw, per a l'eradicació de la discriminació i desigualtat contra les dones??

 

-Malgrat el treball que es fa a tot el món gràcies a la Convenció, no s'està aconseguint que els governs compleixin 1. Els acords signats 2. Els dictàmens que fa el comitè CEDAW després d'analitzar la feina feta pels respectius governs, tenen una certa influència i algunes coses les duent a terme, però en general no els apliquen.

És el què ha passat a l'estat espanyol. El 2013 va lliurar un informe a CEDAW que no reflectia ni tan sols els serveis i retrocessos que s'estava fent en materia d'igualtat, discriminació i violència. Després de l'Informe Sombra fet per les ONG's de tot l'estat, la CEDAW va fer un dictamen seguint les disfuncions que hi ha en l'aplicació de la Convenció. El govern del PP no les està aplicant en tota la seva extensió.

 

 

S'haurien de crear nous protocols, més seriosos, que no fossin recomanacions, sinó obligacions per al seu compliment, i que la Cedaw, realment es portés a la pràctica i fos efectiva a les dones ??

 

-S’hauria de crear mesures legals per fer complir, si més no, els dictàmens del Comité CEDAW

 

 


Les dones, a qui van dirigides aquestes recomanacions, están informadas de sus derechos, sobre la Convención Cedaw ??

   

-Hi ha molt poca informació sobre aquesta i d’altres Convencions Internacionals o Europees, com és el cas del Conveni d’Istanbul.

 

Tens informació que en Cooperació, Cedaw tenen alguns projectes conjuntament, des de l'Agència Catalana de Cooperació ? 

 

-Tinc informació que des de l’ACCD es subvenciones projectes en relació a la CEDAW. Que el pla director actual està centrat amb aquesta Convenció com una eina a donar a conèixer i que pugui ser efectiva per la defensa dels drets de les dones.

 

-------------

 

 

 Sara Cuentass

   Sara Cuentas Ramirez: Comunicadora Social i Periodista

 

 

Actualment, creus que els acords signats amb la Cedaw pels mes de 185 països, s'estan complint ??

 

-La Convenció de les Nacions Unides sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra les Dones, coneguda com la CEDAW per les sigles en anglès, ha estat un dels instruments més importants per fer avançar els drets humans de les dones i les nenes. Si bé els governs han canviat les seves lleis, polítiques i enfocaments cap a les dones per adaptar-se als objectius internacionals d'igualtat de gènere, i com a resultat d'això s'ha obert oportunitats per a les dones de tot el món, ja sigui pel que fa a posseir terres, a presentar-se en eleccions per ocupar un escó al parlament o per accedir als serveis de salut, encara persisteixen grans bretxes de desigualtat i discriminació.

-Persisteixen barreres conservadores fonamentalistes molt ben articulades, presents inclusivament dins dels estats que impulsen alguns retrocessos en la protecció i promoció dels drets humans de les dones, sobretot, en termes de drets reproductius. Quant als drets sexuals, aquestes mateixes forces continuen impedint avançar.

-Per exemple, segons l'Organització Mundial de la Salut, la violència contra les dones -especialment l'exercida per la seva parella i la violència sexual- constitueix un greu problema de salut pública i una violació dels drets humans de les dones. Les xifres recents de la prevalença mundial indiquen que al voltant d'una de cada tres (35%) dones al món han patit violència física i / o sexual de parella o violència sexual per tercers en algun moment de la seva vida.

-La majoria d'aquests casos són violència infligida per la parella. A tot el món, gairebé un terç (30%) de les dones que han tingut una relació de parella refereixen haver patit alguna forma de violència física i / o sexual per part de la seva parella. Un 38% dels assassinats de dones que es produeixen al món són comesos per la seva parella.

-A nivell d'autonomia econòmica, per exemple, segons ONU Dona, arreu del món, les dones guanyen menys que els homes. En la majoria dels països, les dones de mitjana guanyen només entre el 60 i el 75 per cent del salari dels homes. Els factors coadjuvants inclouen el fet que és més probable que les dones s'ocupin com a treballadores assalariades i en treballs familiars no remunerats; tenen més probabilitats de dedicar-se a activitats de baixa productivitat i a treballar en el sector informal i amb menors probabilitats de mobilitat al sector formal que els homes; la noció que preval sobre la dependència econòmica de les dones; i la probabilitat que es desenvolupin en sectors no organitzats i sense representació sindicals.

 

La creació d'CEDAW Ombra a Espanya, aquesta reconeguda i és vinculant per la Convenció Cedaw? També s'han constituït en els altres països una Plataforma de seguiment als governs perquè compleixin els seus compromisos? que és realment?

 

-L'informe ombra és una eina clau per vigilar els Estats i denunciar o demanar el compliment de la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW).

 

-Una de les obligacions que han de complir els Estats a ratificar la Convenció és l'elaboració d'un informe en el qual s'han de recollir les mesures que hagin adoptat per complir amb la Convenció. Així ho estableix l'article 18 de la mateixa:

 

-1. Els estats part es comprometen a sotmetre al secretari general de les Nacions Unides, perquè l'examini el Comitè, un informe sobre les mesures legislatives, judicials, administratives o d'una altra índole que hagin adoptat per fer efectives les disposicions de la present Convenció i sobre els progressos realitzats en aquest sentit:

-a) En el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la Convenció per a l'Estat de què es tracti; i

-b) En endavant almenys cada quatre anys i, a més, quan el Comitè ho sol·liciti.

-2. Es podran indicar en els informes els factors i les dificultats que afectin el grau de compliment de les obligacions imposades per la present Convenció.

-I no es tracta només que els Estats posin en coneixement del Comitè la situació en què es troba el país en aquesta matèria, els avanços i retrocessos, sinó també que el mateix Comitè pugui formular recomanacions que ajudin els Estats a complir eficaçment la seva tasca.

-Els informes ombra i els paral·lels, que es fan arribar a les expertes del Comitè, es presenten davant els informes dels Estats i en ells es recull el monitoratge i l'avaluació que fan les ONG i moviment de dones sobre l'actuació del país. Per això, l'informe ombra és un instrument rellevant en la mesura que permet complementar l'exposat per l'Estat i també mostrar les mancances i els incompliments d'aquest.

 

 

Donada la desigualtat i discriminació existent en la majoria de col·lectius de dones a nivell mundial, creus que és suficient amb aquests acords ?, o s'haurien de buscar formes noves, més contundents per eliminar tota discriminació contra les dones?

 

-Considero que els instruments internacionals existents com la CEDAW són molt potents en els seus principis i recomanacions, també en facilitar a les organitzacions de dones l'accés a la denúncia i l'avaluació dels estats. Considero, però, que molt poc s'ha utilitzat aquests instruments, en la seva real dimensió, des de les mateixes organitzacions de dones, la qual cosa genera també que aquests instruments evolucionin poc en relació a l'actual context. Per això, és important que el moviment de dones persisteixi en la seva utilització, en la seva aplicació i en conseqüència en la seva millora, per donar una resposta més real a la dimensió de les violències contra les dones que segueixen prevalent al món.

-Crear nous instruments és omplir de més mecanismes que poden contribuir, sense pretendre-ho, a desmantellar l'estructura de protecció i promoció dels drets humans a nivell internacional.

 

S'haurien de crear nous protocols, més seriosos, que no fossin recomanacions, sinó obligacions amb el seu respectiu compliment, perquè la Cedaw, realment es portés a la pràctica i fos efectiva per a les dones?

 

-El protocol facultatiu de la CEDAW pot evolucionar i considero que sí, que donat l'impacte real de les violències contra les dones en el món, i que ja és impossible negar que és un problema de salut pública i que afecta també a l'economia mundial. s'hauria de promoure un protocol que canalitzi obligatorietat i sanció cap als estats.

 

Crees que a nivel de Cooperació, se utilizan estos acuerdos? Son lo suficientemente conocidos por las mujeres?.

 

-De manera creixent les organitzacions que treballen en la cooperació per al desenvolupament han vingut considerant i executant aplicacions de les normes, criteris i procediments de la CEDAW i el seu protocol facultatiu. entre aquestes podem destacar:

-En la identificació i disseny de projectes s'han tingut en compte les observacions i recomanacions formulades pel Comitè de la CEDAW dirigides als corresponents estats examinats. s'inclouen objectius i estratègies en conseqüència.

-En les estratègies de construcció de capacitats (capacity building) es ha donat a conéixer i entrenat a les organitzacions en partenariat i a les titulars de drets en les normes, criteris i procediments de la CEDAW, i s'ha posat en comú experiències i les seves aplicacions pràctiques. També es contemplen components similars respecte dels detentors d'obligacions a l'efecte que les compleixin sota les regles de la deguda diligència, en particular pel que fa a la protecció, assistència de víctimes i supervivents de violència de gènere, investigació dels abusos, persecució del delicte, sanció dels responsables i drets de les víctimes a comptar amb recursos i obtenir reparació.

-En la formulació de programes i projectes es ve tenint en compte indicadors de drets humans de les dones en base als drets reconeguts per la CEDAW i es preveu incidir sobre els estats respecte d'aquells indicadors de drets humans en base als quals mesurar la seva resposta.

-En el seguiment i l'avaluació de programes i projectes s'incorporen els criteris i estàndards produïts pel Comitè de la CEDAW, i es recuperen bones pràctiques i aprenentatges en línia amb això.

-No obstant això, també he d'assenyalar que arran de la reducció dels pressupostos de la cooperació internacional, s'està novament limitant la priorització de projectes significatius que afavoreixin la igualtat de gènere, l'empoderament de les dones i la promoció i protecció dels seus drets humans.