Emakunde presenta el VI Pla per a la Igualtat al Parlament Basc

Atenció: s'obre en una nova finestra. PDFImprimeixCorreu electrònic

 Emakunde foto

Foto: arxiu Amecopress

La directora d'Emakunde, Izaskun Landaida, va presentar ahir davant la Comissió de Drets humans, Igualtat i Participació ciutadana del Parlament Basc el VI Pla per a la Igualtat de Dones i homes.

El document orientarà l'activitat dels poders públics bascos en matèria d'igualtat durant la present legislatura.

L'elaboració del pla, que es va posar en marxa a principis de 2013, forma part del Programa de Plans Estratègics aprovats pel Govern Basc per a aquesta X legislatura i respon a un mandat de caràcter legal establert per la Llei 4/2005, de 18 de febrer, per a la Igualtat de Dones i Homes, en la qual s'estableix l'elaboració d'un Pla d' Igualtat a cada legislatura i que el Govern Basc ha d'aprovar. l'element central del Pla és l'impuls al canvi de valors com a substrat perquè les mesures proposades siguin efectives i puguin sostenir-se en el temps, des de la convicció que sense canvi de valors, no es pot donar cap transformació social. Els valors sostenen i justifiquen qualsevol model de societat i per contribuir al pas d'un model androcèntric i masclista, a un igualitari i equivalent, cal desenvolupar altres valors, altres principis de caràcter filosòfic, ètic i polític pels quals s'ha de regir la nostra societat.

 

El VI Pla per a la Igualtat s'estructura en dues grans àrees:

Mesures per millorar la governança a favor de la igualtat. Tretze mesures per a l'impuls de la integració del principi d'igualtat en l'Administració Pública Basca, com crear i enfortir unitats administratives per a la igualtat, incorporar clàusules per a la igualtat en la contractació, o integrar la perspectiva de gènere en estadístiques, estudis, normativa i pressupostos. Eixos d'intervenció en matèria d'igualtat. Tres àmbits prioritaris en matèria d'igualtat: Canvi de valors i empoderament, organització social corresponsable i eradicació de la violència contra les dones, amb vuit programes específics.

 

Canvi de valors i empoderament

El Pla situa el focus en nenes, nens i joves, com a garantia d'un canvi social a llarg termini, valorant la importància de l'entorn educatiu - formatiu, així com dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. També procura enfortir la participació del teixit social i busca la complicitat dels mitjans de comunicació, agents socials i altres organitzacions i entitats per a l'assoliment d'una societat en què dones i homes es troben en una situació d'igualtat. Contempla objectius adreçats a disminuir l'atribució social dels rols de gènere tant en l'àmbit domèstic com en l'àmbit laboral.

També incideix en el reconeixement del treball de cura com a necessitat social i refermar el compromís amb la igualtat de totes les persones, i en especial, d'aquelles que tenen menors al seu càrrec o que són un model de referència per a menors. Promou una presència equilibrada i una imatge plural d'ambdós sexes en els mitjans de comunicació,i, així mateix, s'adreça als homes joves i adults perquè qüestionin el model tradicional masculí i desenvolupin actituds i comportaments coherents amb la igualtat. Aquest primer eix compta, a més, amb programes dirigits a donar suport i promoure respectivament l'empoderament personal, col·lectiu i social de les dones a través del desenvolupament de la seva autoestima i autonomia, la millora de les seves condicions de vida i l'augment de la seva participació socio-política.

 

Organització social coresponsable

L'organització social corresponsable implica que la societat en el seu conjunt, institucions públiques i organitzacions privades, així com totes les persones, són responsables de la sostenibilitat de la vida humana. Amb aquesta finalitat, el Pla pretén fomentar una major corresponsabilitat dels homes en la realització del treball domèstic i de cura, al mateix temps que contribuir a augmentar el temps que les dones destinen al gaudi de l'oci així com al treball remunerat ia la formació com via per aconseguir l'autonomia econòmica. Així mateix, planteja modificar la cultura i la pràctica empresarial cap a la conciliació coresponsable i incrementar el grau de satisfacció de les dones i homes amb les mesures de conciliació existents.

Persegueix, a la vegada, ampliar la cobertura i flexibilitat d'horaris dels serveis sociocomunitaris i d'atenció a la ciutadania. Igualment, es proposa modificar la planificació urbanística i del transport per facilitar la conciliació corresponsable i l'autonomia de les persones.

 

Eradicació de la violència contra les dones

La desigualtat de gènere és a la base de la violència contra les dones i, per tant, igual que en la resta d'àmbits d'actuació proposats al Pla, la lluita efectiva contra aquesta violència es troba estretament vinculada al canvi de valors de la societat i només a través d'aquesta transformació, s'eliminarà i es resoldrà de forma adequada i permanent. El primer dels seus objectius estratègics està dirigit a impulsar el desenvolupament de models de comportament no violents entre totes les persones, i especialment entre els nois i els homes i a augmentar la percepció social sobre les diferents formes de violència contra les dones.

 Així mateix, es proposa treballar en l'eliminació d'imatges i continguts mediàtics que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència contra les dones. A més, incorpora un nou objectiu operatiu per millorar el tractament informatiu de la violència, de manera que es faci visible la desigualtat de gènere com element a la base de la violència contra les dones i les dones com a agents actius en la seva lluita. El Pla aborda també la millora de la informació i recerca sobre la violència contra les dones. Un altre objectiu estratègic està dirigit a augmentar la detecció precoç de conductes violentes per part de les i els professionals del sistema educatiu, sanitari, policial, judicial, laboral i social així com a augmentar el nombre de dones víctimes de violència que reben informació que els faciliti unes expectatives ajustades abans, durant i després del procés d'atenció integral.

Així mateix, incideix en garantir la protecció i l'atenció integral a les víctimes de la violència contra les dones,i persegueix l'adequació dels serveis per a les persones al seu càrrec de les víctimes de violència, en especial, per les seves filles i fills ja que aquests també són víctimes de la violència exercida sobre les seves mares. Igualment, s'inclouen objectius per garantir la prestació de les ajudes econòmiques, mesures de protecció i accés a habitatge previstes per la legislació vigent i per incrementar la inserció laboral de les dones víctimes de violència.

 

Procés d'elaboració del Pla

A principis d'aquest any 2013 es va posar en marxa el procés d'elaboració del VI per a la igualtat de dones i homes. Després d'una anàlisi preliminar per part del personal tècnic d'Emakunde, durant els mesos de març a maig es va dur a terme un procés de contrast i recollida d'aportacions amb les diferents estructures de coordinació existents en l'àmbit de les polítiques d'igualtat en la Comunitat Autònoma Basca, a través de la realització d'una sèrie de reunions tècniques de treball. Així mateix, es van realitzar entrevistes en profunditat a persones expertes i es va obrir un període de consulta pública. El Pla, s'ha elaborat, per tant, amb la participació i les aportacions d'agents institucionals i associacions, persones expertes i ciutadania en general a títol individual.